Adatkezelési tájékoztató
ügyfél részére

 

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számomra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetem, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelek. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: Werner-Tóth Zsuzsanna, egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1121 Budapest, Alkony út 26. A ép. FS em. 2 ajtó

Nyilvántartási szám: 56920406

Adószám: 58395367-1-43

Honlap: www.mombalance.hu

Email elérhetőség: mombalance@mombalance.hu

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)
 • évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.)
 • évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 

 1. Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

 1. Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 7. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

 1. Adatkezelési tevékenység

 

 • kapcsolatfelvétel (honlap)

 

Adatkezelés célja Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Érdeklődő
Személyes adatok köre Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

·         levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Ø  MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel

 

 • kapcsolatfelvétel emailben

 

Adatkezelés célja Kapcsolat felvétele email formájában
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Érdeklődő
Személyes adatok köre Név, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Ø  MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel emailben

 

 • kapcsolatfelvétel chat-en („Kérdeznél? Írj nekem!”)

 

Adatkezelés célja Kapcsolat felvétele chat formájában
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Érdeklődő
Személyes adatok köre Név, üzenet szövege
Adatmegőrzési idő A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         chat szolgáltatója:

Tidio Poland Sp. z o.o. (székhely: 81 Wojska Polskiego Street 70-481, Szczecin, Lengyelország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel chat-en keresztül

 

 • hírlevél küldése

 

Adatkezelés célja Hírlevél küldése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Hírlevélre feliratkozó
Személyes adatok köre Vezetéknév, keresztnév, email cím
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         hírlevélküldő szoftver: MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

 

 • díjmentes online termékek és programok megrendelése

 

Adatkezelés célja

Díjmentes online termékek és programok megrendelése:

·         online tréning, workshop

·         online kihívás

·         webinárium

·         digitális eszközök, sablonok, útmutatók, munkafüzetek

·         e-book

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre

Vezetéknév, keresztnév, email cím

 

Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

·         hírlevélküldő szoftver: MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja a terméket vagy programot megrendelni

 

 • konzultációra jelentkezés (Salonic)

 

Adatkezelés célja

Konzultációra jelentkezés, időpontfoglalás Salonic rendszeren keresztül

Az időpontfoglalás során felhasználói fiók jön létre a Salonic rendszerben, amelyhez regisztrálni kell.

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Konzultációra jelentkező személy
Személyes adatok köre Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a felhasználói fiók Érintett által történő törlésétől számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         időpontfoglaló rendszer szolgáltatója: Salonic International Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-356924)

 

Az időpontfoglalás a Salonic rendszerén keresztül Facebook profillal is történhet, a Facebook profil adataihoz az Adatkezelő nem fér hozzá.

Adatok forrása A személyes adatok forrása a konzultációra jelentkező személy
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud időpontot biztosítani Önnek konzultációra

 

 • online konzultáció és tanácsadás megtartása

 

Adatkezelés célja Online konzultáció és tanácsadás megtartása
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Érdeklődő, ügyfél
Személyes adatok köre Név , email cím, élő kép- és hangfelvétel
Adatmegőrzési idő

Név, email cím: a kapcsolatfelvételt követő 2. év végéig

A kép- és hangfelvétel nem kerül rögzítésre

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         Google Meet szolgáltatója: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

·         Messenger szolgáltatója: Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő, ügyfél
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud konzultációt és tanácsadást tartani Önnek

 

 • megbízási szerződés megkötése coaching szolgáltatásra

 

Adatkezelés célja Megbízási szerződés megkötése coaching szolgáltatásra
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre Név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, aláírás
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni

 

 • coaching szolgáltatás igénybevétele

 

Adatkezelés célja Coaching szolgáltatás igénybevétele
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Név, coaching szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani Önnek

 

 • ülésnapló vezetése a konzultációkon

 

Adatkezelés célja Ülésnapló vezetése a konzultációkon
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Név, coaching szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani Önnek

 

 • online termékek és programok megvásárlása (Kurzustár)

 

Adatkezelés célja

Online termékek és programok megvásárlása:

·         online tréning, workshop

·         online kihívás

·         webinárium

·         digitális eszközök, sablonok, útmutatók, munkafüzetek

·         e-book

A vásárlás során felhasználói fiók jön létre a Kurzustár rendszerben, amelyhez regisztrálni kell.

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre Családi név, keresztnév, telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         Kurzustár szolgáltatója: Panosys Kft. (székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. utca 6. b. ép. 1. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 14-09-311787)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja a terméket vagy programot megvásárolni

 

 • telefonos megkeresés marketing célból (Kurzustár)

 

Adatkezelés célja Telefonos megkeresés marketing célból
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Regisztrációs adatok: családi név, keresztnév, telefonszám, email cím, számlázási- és fizetési adatok
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja telefonon megkeresni Önt marketing célból

 

 • élő webinar megtartása

 

Adatkezelés célja Élő webinar megtartása
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Résztvevő
Személyes adatok köre

Név, képmás

A kamera funkció a Résztvevő által kikapcsolható, továbbá a név elrejtésével a részvétel anonim módon is lehetséges.

Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         Google Meet szolgáltatója: Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

A webinar felvétele feltöltésre kerül az Adatkezelő weboldalára és Youtube csatornájára.

Adatok forrása

A személyes adatok forrása a résztvevő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön kikapcsolja a kamerát és a neve láthatóságát, a személyes adatai nem jelennek meg a felvételen.

 

 • számlázás

 

Adatkezelés célja

Számla kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése
Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre Név, cím, adószám (jogi személy ügyfél esetén), email cím
Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         számlázó program a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01-09-303201)

·         könyvelés: PALETTA GROUP Kft. (székhely:        1225 Budapest, Virágoskert utca 50., cégjegyzékszám: 01-09-974837)

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

 

 • szolgáltatás és termék ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés célja

Szolgáltatás és termék ellenértékének kifizetése történhet:

·         banki átutalás

·         bankkártyás fizetés (Stripe, Paypal, Revolut)

formájában.

Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái

Ügyfél

 

Személyes adatok köre Név, bankszámlaszám, termék/szolgáltatás azonosítója, termék/szolgáltatás ellenértéke, átutalás ideje, email cím
Adatmegőrzési idő Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe.

 

A szolgáltatás ellenértékének kifizetésekor a személyes adatokhoz az alábbi Szolgáltató, mint önálló Adatkezelő fér hozzá:

·         számlavezető bank: K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: 01-10-041043). A Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.kh.hu/adatvedelem

 • Stripe szolgáltatója:  Stripe Ltd. (székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin D02 H210, Írország). A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://stripe.com/en-hu/privacy

·         PayPal szolgáltatója: PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg). A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.paypal.com/webapps/
mpp/ua/privacy-full

·         Revolut szolgáltatója: Revolut Ltd. (székhely: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, Anglia, E14 4HD)

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.revolut.com/hu-HU/privacy-policy/

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tudja a szolgáltatást igénybevenni

 

 • vélemény, értékelés

 

Adatkezelés célja A termék/szolgáltatás minősítése vélemény és értékelés által
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Név, pozíció, gyermekek száma
Adatmegőrzési idő Hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

·         Kurzustár szolgáltatója: Panosys Kft. (székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. utca 6. b. ép. 1. em. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 14-09-311787)

·         levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Ø  MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása  az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem tudja a terméket/szolgáltatást értékelni

 

 • kapcsolattartás

 

Adatkezelés célja Kapcsolattartás, szolgáltatásokkal kapcsolatos újdonságok, tájékoztatók küldése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Az Érintettek kategóriái Ügyfél
Személyes adatok köre Név , telefonszám, email cím
Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

·         Messenger szolgáltatója: Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

·         levelezési rendszer szolgáltató(k):

Ø  Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489)

Ø  Google Ireland Ltd. (székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország)

Ø  MailerLite Ltd. (székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin 2, D02 P593, Írország)

Adatok forrása

A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot tartani Önnel

 

 • szerződéses kapcsolattartás

 

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

 

Adatkezelés célja Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása
Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy
Személyes adatok köre

Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel

 

 • panaszkezelés

 

Adatkezelés célja Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Az Érintettek kategóriái Fogyasztó
Személyes adatok köre Név, lakcím, telefonszám, email cím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
Adatmegőrzési idő Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik
Címzettek Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe
Adatok forrása A személyes adatok forrása a fogyasztó, mint panaszos
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása szükséges. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a panaszát kivizsgálni

 

 1. Honlap adatkezelése

 

A Honlap sütiket használ.

 

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

 

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

 

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 

 1. Közösségi média

 

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldal(ak)on.

 

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

 

Közösségi oldal: Adatkezelő neve: Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
Facebook Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company

(székhely: Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Írország)

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav
Tiktok TikTok Technology Ltd., (székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország) https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu
Pinterest Pinterest Europe Ltd. (székhely: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország) https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
Youtube Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

 

Spotify Spotify AB, (székhely: Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Svédország)

https://www.spotify.com/hu/legal/privacy-policy/

 

 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

·      milyen személyes adatait

·      milyen jogalapon

·      milyen adatkezelési cél miatt

·      mennyi ideig kezeli

·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

·      a személyes adatait jogellenesen kezelték

·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

·      az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/

Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek

 

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

Budapest, 2023. május 19.